Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 obce Světlá Hora č. 4/2005 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany obce Světlá Hora při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Zastupitelstvo obce Světlá Hora  se na svém zasedání dne 3.10.2005  ve smyslu ustanovení § 10 písm. d) a 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu  s § 1 odstavec 3 písmeno e) bod 1 a § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, rozhodlo cvydat  k provedení § 29 odst. 1) písmena o) bod 2. zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

 

Článek 1.
Úvodní ustanovení

(1) Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ( dále jen „akce")

(2) Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská a jiná akce, které se zúčastní :                                                            

      (a) více než 200 osob

      (b) méně než 200 osob, pokud o ní tak stanoví její organizátor nebo obec, v níž se koná, na základě vyhodnocení požární bezpečnosti, zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu konání akce, únikových cest, struktury účastníků akce  (osoby s omezenou schopností pohybu  apod.)

(3) K pořádání akce lze využívat pouze prostor ( stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem1) , přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle přílohy vydané k této obecně závazné vyhlášce.

(4) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru ( stavby, místa) , kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti za požární zajištění stanoven smlouvou. 2)

 

Článek 2
Zabezpečení požární ochrany při akcích

 (1) Za splnění podmínek k zabezpečení požární bezpečnosti ochrany při akcích odpovídá organizátor akce. Organizátorem akce může být právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci, popř. svolavatel 3) .

 (2) Organizátor akce je povinen :
(a) stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k  zabezpečení včasné a bezpečné evakuace osob ; při stanovení organizačních opatření se postupuje dle obecných předpisů požární ochrany.4)
(b) zřídit před zahájením akce preventivní požární hlídku, stanovit úkoly pro její činnost a provést její odbornou přípravu. Přitom se řídí zásadami stanovenými v příloze této obecně závazné vyhlášky,
(c) k vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce vymezit prostor pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany a rozmístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech. Zásady k vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce jsou uvedeny v příloze této obecně závazné vyhlášky,
(d) zajistit kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci ; před  jejím zahájením ( včetně přípravných činností), v průběhu akce a po ukončení akce,
(e) zjistí - li po kontrole před zahájením akce závažné nedostatky a tyto lze odstranit, organizátor akci nezahájí, do odstranění závad.
(f) pokud v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru  a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná   opatření, akci přerušit případně ukončit, přerušení nebo ukončení  akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by byl znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku v případě vzniku požáru,
(g) stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany a povinnost všech osob, podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a prokazatelně je s nimi seznámit,
(h) přiměřeným způsobem a v nezbytném rozsahu, seznámit se  stanovenými opatřeními účastníky a účinkující.

(3) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí ( součástí programu/ produkce/ představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo podobným možným zdrojem zapálení ( žhavé částice, žhavé předměty apod.) , musí být kromě povinností stanovených v článku 2 odst.(2)  zohledněna úprava hořlavých látek ( např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.5)

(4) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika ( např. pyrotechnické efekty a ohňostroje) musí být kromě povinností stanovených v článku 2 odst.(2)  dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů.6) Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) se uvnitř objektů, kde se koná akce zakazuje.

 

Článek 3
Povinnosti účastníků akce

 (1) Každý účinkující a každý účastník akce je povinen dodržovat opatření stanovená jejím organizátorem podle čl. 2 odst. 2 písm. a)

(2) Účinkující a účastníci akce jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně7),  této obecně závazné vyhlášky a dalších pokynů organizátora, požární preventivní hlídky nebo členů pořadatelské služby akce, vztahujících se k zabezpečení požární ochrany při akci.

(3) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět jako zápalný prostředek, u které na základě dosavadních poznatků nelze vyloučit, že může být pro takový účel v průběhu akce použita ( např. zápalná láhev).

(4) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky,  které mohou způsobit hoření a v jejím důsledku ohrožení života, zdraví a majetku osoby jiné, než která s prostředkem manipuluje. V případě běžných předmětů ( např. zapalovač a podobná zapalovadla si musí fyzická osoba počínat tak aby nedošlo k požáru8).)

 

Článek 4
Požární preventivní hlídka

(1) Úkolem preventivní požární hlídky je zejména :
a) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce, popř. obecním úřadem a vyžadovat jejich plnění
b)  v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany, řídit evakuaci osob a zúčastnit se  likvidace požáru.

(2) Členové preventivní požární hlídky
a) musí být po dobu výkonu své funkce viditelně označeni
b) nesmějí být v průběhu akce pověřováni jinými úkoly nebo vykonávat činnost, která nesouvisí s činností požární hlídky.

 

Článek 5
Odborná příprava členů požární  preventivní hlídky

 (1) Odbornou přípravu členů preventivní požární  hlídky provádí organizátor akce prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany, a to vždy před zahájením každé akce. Jedná-li se o opakovanou akci a v preventivní požární hlídce jsou zařazeni stejné osoby, provádí se odborná příprava jednou za rok.

(2) Odborná příprava se provádí v rozsahu konkrétního tématického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy.

(3) O odborné přípravě se vyhotovuje dokumentace, která je tvořena tématickým plánem a časovým rozvrhem odborné přípravy a záznamem o provedené odborné přípravě9).

 

Článek 6
Povolování akce

(1) U akcí  uvedených v příloze této obecně závazné vyhlášky je organizátor povinen předložit obci, v jejichž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací, obci v předpokládaném místě jejího konání. V případě , že místo konání akce přesahuje k.ú. jedné obce, předkládá organizátor zprávu rovněž krajskému úřadu.

(2) Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o  požární ochraně a touto vyhláškou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jsou-li součástí akce pyrotechnické efekty nebo ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejich zahájením tato skutečnost oznámena územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje10), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo v odůvodněných případech ( např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. Požadavky zvláštních právních předpisů11) nejsou tímto článkem dotčeny.

(4) Orgán povolující akci a orgán vykonávající státní požární dozor může akci přerušit až do doby odstranění závad, zjistí-li se v průběhu akce nedostatky.

 

Článek  7
Vymáhání  plnění  a sankce.

 (1) Za nedodržení této vyhlášky právnickou nebo podnikající osobou může být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů až do výše 200 000,- Kč.

(2) Nedodržení této vyhlášky fyzickou osobou je přestupkem podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.

 

Článek  8
Ustanovení společná a závěrečná

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, jakož i fyzických osob zabezpečovat další požadavky  požární ochrany vyplývajících ze zákona o požární ochraně a právních předpisů vydaných na jeho základě.

(2) Jedná- li se o akci , která je pořádána na území dvou nebo více obcí, musí být podmínky  požární ochrany zabezpečeny dle vyhlášek  ( kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob) dotčených obcí.

(3) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené touto vyhláškou se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí její účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím její účinnosti.

 

Článek  9
Zrušovací ustanovení

Tímto se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2002

 

 

Tato vyhláška: byla schválena Z.O. usnesením č. Z-130/25/2005-1.26

byla vyvěšena na úřední desce dne: 10.10.2005

byla sňata dne 26.10.2005

nabývá účinnosti dne 1.11.2005

 

.................................                                             ......................................

  Radek Kvasnička                                                     Rostislav Harazin

      místostarosta                                                               starosta 

 

 

Poznámky:

1)     Např. § 85 zákona č. 50 /1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

2)      § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

3)     zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

4)     např. § 15 a § 16 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci)

5)    § 2 odst. 4 písmena f) vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci)

6)    např. vyhláška ČBU č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, zákon č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě ve znění pozdějších předpisů a zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů

7)    např. zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů

8)    § 17 odst. 1, písmena a) zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů

9)     § 36  vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci)

10)   Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů

11)    např. vyhláška ČBU č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, zákon č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě ve znění pozdějších předpisů a zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 


Příloha č. 1/2005
k obecně závazné vyhlášce obce Světlá Hora č. 4/2005, kterou se stanoví podmínky a podrobnosti k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

   

1) Pro účely této vyhlášky se rozumí :

a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení.
b) ukončením akce - ponechání místa konání v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 1 odst.4 vyhlášky,
c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob1).
d) vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná  stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)2)
e) venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha), také prostor v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství (dvory, apod.)
f) přípravnými pracemi se rozumí jakékoliv práce, jako např. instalace či umístění zařízení pro danou akci, tj. co není/nebylo součástí prostoru/ stavby

(2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob
a) akce ve vnitřním shromažďovacím  prostoru

   1.   určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem3), u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen ( tj. dolní a horní hranice),

   2.    u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za počet považuje 200 a více, nebyla -li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet písemně stanoví jeho vlastník (dále se uplatňuje dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),

 b) akce  ve venkovním prostoru, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem 3)

     1.  u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které prostor určen ( tj. dolní a horní hranice),

     2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice   počtu osob, které se  mohou    v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více, nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat,  pak tento počet písemně stanoví jeho vlastník (dále se uplatňuje  postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),

c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru na veřejném prostranství 4)  i mimo ně pod širým nebem 5), u nichž nelze zajistit nepřekročení maximálního počtu 200 osob, které se mohou současně při akci vyskytovat (např. jarmarky, poutě, trhy,), předpokládaný maximální počet osob, které se mohou při akci současně vyskytovat, písemně stanoví organizátor akce.

(3) Podrobnosti pro stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

 

 

     V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze  stanovit  rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotlivě, přičemž pro každou jednotlivou akcí musí být provedena  kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odst. 4, včetně odstranění zjištěných závad.

1. Organizátor  akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:
a) účastníky akce (např. rozmístění informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
b) osoby podílející se na zabezpečení akce ( např. požární hlídky, pořadatelská služba),
c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťující pro ně technické zázemí, dále jen účinkující)

2. prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně6)  a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto obecně závaznou vyhláškou a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

3. Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené touto vyhláškou se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí její účinností, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím její účinnosti.

(4) Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů
a)  Organizátor zřizuje preventivní požární hlídku ( dále jen požární hlídka) a pokud to vyžaduje povaha akce ( např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je složena zpravidla z velitele a dvou členů.
b)  Složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v předchozím odstavci nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré  povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob,
c)  Jestliže se akce koná v objektu jiné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, zřizuje preventivní požární hlídku organizátor akce, pokud se nedohodne s osobou, která je majitelem nebo správcem objektu, o převzetí jeho povinnosti.
d)  Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:

      1.   činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby , které absolvovaly odbornou přípravu 7),

      2.   byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétné fyzické osobě,

      3.  byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace  pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací,

e) osoby zařazené do požární hlídky musí být starší 18 let a musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob),
f) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou a s nápisem  "POŽÁRNÍ HLÍDKA" ( doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),
g) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.
h) Velitel

       (1) odpovídá za plnění úkolů požárních hlídek dle čl.4 odst.1 vyhlášky a zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 2 odst. 2 písmena d) obecně závazné vyhlášky určeným způsobem, provedení záznamů o jejich výsledcích ( zjištěných skutečnostech) např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli, záznam obsahuje  vždy datum a čas, jméno (a) člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění.

      (2) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením  akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, tato  osoba toto potvrdí svým podpisem,

      (3)   předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, tato osoba,  toto potvrdí svým podpisem,

i)  Požární hlídka

       (1) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajišťení volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných dokladů, jimž se prokazuje plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti,

         (2) je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 4 odst.1, této obecně závazné vyhlášky.

         (3)  plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

j)  Osoba zařazená do požární hlídky je povinna :

      1.    zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení a s charakterem akce , s místem akce, s dokumenty/ dokumentací, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci ( např. požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, základní dokumentace k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto obecně závaznou vyhláškou) vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátorovi akce,

       2.    k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

       3.    nosit v průběhu akce stanovené označení - rukávová páska „POŽÁRNÍ HLÍDKA" , viditelná vizitka nebo uniforma.

k)  Minimálním obsahem odborné přípravy je :

       1.   seznámení se s pokyny pro činnost požární hlídky, opatřeními stanovenými organizátorem akce, dokumentací požární ochrany vztahující se k akci ( požární řády, požárně poplachové směrnice, požární evakuační plány, základní dokumenty k požárně bezpečnostním zařízením v objektu a opatření stanovená organizátorem akce)

        2.    způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a        poskytnutí  pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru,

        3.   praktická část obsahuje min. seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

 (5) Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 2 odst. 2 písmena d) této vyhlášky
a) kontroly prováděné před zahájením akce

        1.        kontrola je prováděna členy preventivní požární hlídky v celém prostoru konané akce

        2.        v rozsahu úkolů stanoveným organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy, a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

        3.       o výsledcích kontrol vést prokazatelné záznamy,

b)  kontroly provedené v průběhu akce

        1.      pro  provádění  kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce ( např. bude-li zjištěno  zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

       2.       v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná  opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

       3.        záznam o případných zjištěních  provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

c)  kontroly provedené po ukončení akce

       1.         kontrola stavu požárního zabezpečení prostor využívaných při konání akce

(6) Podmínky pro zásah jednotek požární ochrany při požáru a záchranné práce
a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; k tomuto účelu musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, u východů z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, i u odběrných míst požární vody
b) umístění atrakcí (pouťových aj.), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k znemožnění nebo omezení přístupu k  požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požárním hydrantům
c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech

(7) Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle čl. 6 odst. 1 vyhlášky
a) cirkusové představení s ustavením cirkusových stanů a zvěřinec na volném prostranství.
b) akce spojené se shromažďováním  většího počtu osob souvisejícím s právem shromažďovacím na veřejných prostranstvích a veřejných komunikacích.
c) velké kulturní a společenské akce, pořádaných na veřejných komunikacích - poutě, trhy, průvody apod.
d) akce s účastí diváků, při kterých jsou součástí požárně nebezpečné atrakce - používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostroje apod.

  

 

      Radek Kvasnička                                                   Rostislav Harazin

         místostarosta                                                              starosta    

 

 

  

Poznámky :

1)    Např. § 3 písmena e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 730831

2)    ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

3)     Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

4)     Např. zákon 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

5)     Např. § 5 odst. 3  zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

6)     Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.,

7)     § 16 a §16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24  vyhlášky č. 246/2001 Sb.