Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 o znaku a praporu obce Světlá Hora a jejich užívání

Zastupitelstvo obce Světlá Hora se na svém zasedání dne 24. 4. 2006 usnesením č. Z 155/28/2006 (bod 4.2.) usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl.1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1997 o znaku a praporu obce Světlá Hora a jejich užívání

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po vyhlášení

 

 

.................................                                                   .................................

Rostislav Harazin                                                             Radek Kvasnička

starosta obce                                                                  místostarosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 5. 2006

Sejmuto z úřední desky dne: 18. 5. 2006