Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Zastupitelstvo obce Světlá Hora  se na svém zasedání dne 10. 3. 2008 usnesením č. Z 58/11/2008 (3.1.) usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

 

..................................                                                             ..................................

Mgr. Libuše Štýbnarová                                                               Václav Vojtíšek

místostarosta                                                                             starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.3.2008

Sejmuto z úřední desky: 2.4.2008