Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

Zastupitelstvo obce Světlá Hora se na svém zasedání dne 16. 6. 2008
usnesením č. Z 65/12/2008 (4.4.) usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

U pozemků uvedených v § 6 odst. 2. písm. b) se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) část obce Světlá koeficient 1, 6
b) část obce Dětřichovice koeficient 1, 0
c) část obce Podlesí koeficient 1, 0
d) část Stará Voda koeficient 1, 0
e) část Suchá Rudná koeficient 1, 0


Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

 

...................................... .......................................
Mgr. Libuše Štýbnarová Václav Vojtíšek
místostarosta starosta