Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Zastupitelstvo obce Světlá Hora se na svém zasedání dne 16. 6. 2008 usnesením
č. Z 65/12/2008 (4.3.) usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona č.338/1992 Sb. se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) část obce Světlá koeficient 1, 6
b) část obce Dětřichovice koeficient 1, 0
c) část obce Podlesí koeficient 1, 0
e) část Stará Voda koeficient 1, 0
f) část Suchá Rudná koeficient 1, 0


Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009

 


..................................                     ..................................
Mgr. Libuše Štýbnarová                      Václav Vojtíšek
místostarosta                                            starosta