Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků


Zastupitelstvo obce Světlá Hora se na svém zasedání dne 16. 6. 2008 usnesením
č. Z 65/12/2008 (4.2.) usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

 

..................................                                 ..................................
Mgr. Libuše Štýbnarová                                    Václav Vojtíšek
místostarosta                                                           starosta