Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb


Zastupitelstvo obce Světlá Hora se na svém zasedání dne 16. 6. 2008 usnesením č. Z 65/12/2008 (4.1.) usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

..................................                  ..................................
Mgr. Libuše Štýbnarová                     Václav Vojtíšek
místostarosta                                            starosta